Salgs- og leveringsbetingelser - Lyngs Bogtrykkeri 2023
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, 
de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.
§ 1 Tilbud og aftale
Pkt. 1.1 
Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.
Pkt. 1.2 
Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.
Pkt. 1.3 
Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., 
er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.
Pkt. 1.4 
Tilbuddet er betinget af, at:
• Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
• Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
• Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

§ 2 Pris
Pkt. 2.1 
Alle priser er ekskl. moms og levering.
Pkt. 2.2 
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter 
eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
Pkt. 2.3 
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i
øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.
Pkt. 2.4 
Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske
kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
Pkt. 2.5 
Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:
• Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, 
uegnet eller mangelfuldt.
• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at
arbejdet er påbegyndt.
• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
• Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
• Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj
efter levering har fundet sted.
• Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

§ 3 Levering
Pkt. 3.1 
Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer,
der skyldes:
• Bestillerens handling eller undladelse • Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse
eller beskadiget produktionen
• I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art
• I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer,
krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, opspor, uroligheder,
valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og
anden lignende force majeure-situation.
Pkt. 3.2 
Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
Pkt. 3.3 
Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er 
leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren
beregnede merpris.
Pkt. 3.4 
Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

§ 4 Betaling
Pkt. 4.1 Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag
ellers kontant ved levering.
Pkt. 4.2 
Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.
Pkt. 4.3 
På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.
Pkt. 4.4 
Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver
udgift forbundet hermed.

§ 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.
Pkt. 5.1 
Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører
leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.
Pkt. 5.2 
Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer
m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
Pkt. 5.3 
Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

§ 6. Forsinkelse
Pkt. 6.1 
Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [3. 1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt
han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

§ 7. Mangler
Pkt. 7.1 
Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer,
prøvetryk og lignende.
Pkt. 7.2 
Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt
prøve eller aftalt specifikation.
Pkt. 7.3 
Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale
 er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer-eller-mindre-levering ud 
over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
Pkt. 7.4 
Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer
bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at
afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
Pkt. 7.5 
Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet
til leverancen.
Pkt. 7.6 
Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt
har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.
Pkt. 7.7 
Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede
arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser
af numre ekstra.

§ 8. Erstatningsansvar
Ansvar
Pkt. 8.1 
Leverandøren og bestilleren er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige
erstatningsregler.
Pkt. 8.2 
Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er leverandøren ikke ansvarlig over for bestilleren for manglende  
opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. 
Som force majeure anses forhold, der er uden for leverandørens kontrol, og som leverandøren ikke kunne forudse ved 
aftalens indgåelse, fx usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
Produktansvar
Pkt. 8.3 
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler om produktansvar.
Pkt. 8.4 
I det omfang, intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, og leverandøren ikke handler groft uagtsomt, er leverandøren
ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som kan henføres til produktansvarsskade.
Pkt. 8.5 
Bestilleren skal holde leverandøren skadesløs i den udstrækning, leverandøren pålægges ansvar over for tredjemand
for sådan skade og sådant tab, som leverandøren efter pkt. 8.3-8.4 ikke er ansvarlig for over for bestilleren.
Tredjemands rettigheder
Pkt. 8.6 
Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse
af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt
vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
Pkt. 8.7 
Hvis leverandøren er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af bestillerens manglende hjemmel til
erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes bestilleren til at holde leverandøren skadesløs herfor.

§ 9. Underleverandører
Pkt. 9.1 
Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 10. Persondata
Pkt. 10.1 
Kunden indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det 
materiale, der skal anvendes for leverandørens løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos leverandøren, er iagttaget.

§ 11. Lovvalg og værneting
Pkt. 11.1 
Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst
eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
Pkt. 11.2 
En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske
domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.
Lyngs Bogtrykkeri, Søndergade 15, 9300 Sæby